1

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้าเยี่ยมสำรวจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานพยาบาลภาครัฐ ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพทั้ง 9 ด้าน ณ ห้องประชุมพลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566