1

คณะทำงานส่งเสริมสุขอนามัยของมือในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ รพ.ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริม Hand Hygiene

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริม Hand Hygiene “ ปิ่นเกล้า ปลอดภัย ใส่ใจ สุขอนามัยของมือ ” พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรของ รพ.ฯ ที่เป็นบุคคลต้นแบบด้านการทำความสะอาดมือ และร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มารับบริการตามห้องตรวจโรคต่างๆภายใน รพ.ฯ ให้ใส่ใจสุขอนามัยของมือด้วยการล้างมืออย่างถูกวิธี จัดโดย คณะทำงานส่งเสริมสุขอนามัยของมือในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ รพ.ฯ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566