1

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ นำกำลังพล รพ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 ประจำปี งป.66 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ และสนามฟุตบอล กรมแพทย์ทหารเรือ