1

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดกิจกรรมอบรม “ พ่นหมอกควันปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพคนทำงาน ”

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมอบรม “ พ่นหมอกควันปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพคนทำงาน ” ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานโยธาสนาม กลุ่มงานบริการ รพ.ฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติที่ถูกต้องรวมถึงผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัย โดยมี บุคลากรจากกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ณ หน่วยงานโยธาสนาม รพ.ฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566