1

คณะทำงาน GREEN Hospital รพ.ฯ จัดโครงการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN Hospital

นาวาเอก ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN Hospital กิจกรรมเสริม อบรมเรื่อง “ อาหารปลอดภัย ข้อกำหนดสุขาภิบาลอาหารและการล้างมือที่ถูกวิธี ” ให้กับผู้ประกอบการร้านขายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงพยาบาล จัดโดย คณะทำงาน GREEN Hospital รพ.ฯ ณ ห้องประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566