1

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีกำลังพลในหน่วยงานเข้าร่วมรับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

นาวาเอกหญิง นวภรณ์ ผลากรกุล หน.กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีกำลังพลในหน่วยงานเข้าร่วมรับการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ครบ 4 สถานี มากที่สุด และกำลังพลชาย-หญิง ที่มีคะแนนการทดสอบครบ 4 สถานีดีที่สุด ซึ่งมีดังนี้
1. รางวัลประเภทกำลังพลในหน่วยงาน เข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี จำนวนกำลังพล 50 นาย ขึ้นไป ได้แก่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
2. รางวัลประเภทกำลังพลในหน่วยงาน เข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี จำนวนกำลังพล 20-50 นาย ขึ้นไป ได้แก่ หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม 80 พรรษา ชั้น 1
3. รางวัลประเภทกำลังพลในหน่วยงาน เข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี จำนวนกำลังพลต่ำกว่า 20 นาย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิจัย
4. รางวัลประเภทกำลังพลเพศชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และมีการเข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี ดีที่สุด ได้แก่ นาวาเอก จักรพล จันทร์ประสิทธิ์
5. รางวัลประเภทกำลังพลเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และมีการเข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี ดีที่สุด ได้แก่ นาวาโทหญิง กรณ์วิกา วรวิจิตรชัยกุล
6. รางวัลประเภทกำลังพลเพศชายที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี และมีการเข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี ดีที่สุด ได้แก่ จ่าตรี ศตวรรษ จารุทัศน์
7. รางวัลประเภทกำลังพลเพศหญิงที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี และมีการเข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี ดีที่สุด ได้แก่ นางสาว อัญชิสา บุญทศ
ณ สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู ชั้น 2 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566