1

การตรวจโรคชายไทยก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2567

การตรวจโรคชายไทยก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2567

การตรวจโรคชายไทยก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2567 ห้วงเวลาตรวจตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 (เฉพาะในวันและเวลาราชการ) 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการเริ่มเปิดรับนัดหมาย 5 ตุลาคม 2566 

ลงทะเบียนนัดตรวจ โดยสามารถประสานรายละเอียดโดยตรงกับห้องตรวจสุขภาพ โทรศัพท์ 024752596