1

แจ้งปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอก จากเดิม 50 บาท เป็น 100 บาท

แจ้งปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอก จากเดิม 50 บาท เป็น 100 บาท

#แจ้งปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอก จากเดิม 50 บาท เป็น 100 บาท

เรียน ผู้มารับบริการทุกท่าน
     - รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ขอการปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอก-ในเวลาราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ รพ.มีภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการผู้ป่วยนอกมากขึ้น และอัตราดังกล่าวใช้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549

     - รพ. ขอปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอกเป็นอัตรา 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566

       ทั้งนี้ตามประกาศของ สปสช. พ.ศ.2564 และกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562

กรณียกเว้นค่าบริการอัตราเดิม
- สิทธิข้าราชการ
- สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า