1

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดกิจกรรม Open House

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรม Open House นิสิตแพทย์ปี 3 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี พลเรือตรีหญิง ภาวิกา ธรรมโน ที่ปรึกษา ผอ.รพ.ฯ ด้านแพทยศาสตรศึกษา และนาวาเอก นพดล เหตระกูล ผอ.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566