1

พฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.ฯ จัดงาน “ สืบสานประเพณีลอยกระทง ”

นาวาเอกหญิง เฉลิมศรี สองห้อง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน “ สืบสานประเพณีลอยกระทง ” ของพฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.ฯ ซึ่งได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีของไทย โดยมี นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 3 จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้าร่วมทำกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ พฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566