1

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบรางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของ กห. ประจำปี 2566

พลเรือตรีหญิง ภาวิกา ธรรมโน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอกหญิง เฉลิมศรี สองห้อง รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบรางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของ กห. ประจำปี 2566 จำนวน 2 รางวัล จากผลงานรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารดีเด่น จากการวัดความดันในช่องท้องโดยใช้นวัตกรรม IAH Pinklao โดย นาวาตรีหญิง สุจิตตา เหมือนศรี เจ้าของผลงาน และรางวัลชมเชย ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารดีเด่น จากล็อค กดตรงจุดหยุดเลือดออก โดย นาวาโทหญิง สุพัตรา นุชกูล เจ้าของผลงาน โดยมี นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้มอบ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566