1

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ แสดงความยินดีกับ นาวาโทหญิง สุพัตรา นุชกูล และนาวาตรีหญิง สุจิตตา เหมือนศรี

พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ แสดงความยินดีกับ นาวาโทหญิง สุพัตรา นุชกูล และนาวาตรีหญิง สุจิตตา เหมือนศรี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2566 ณ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566