1

รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริการสุขภาพ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม

นาวาเอก จตุรงค์ ตันติมงคลสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมประสานเครือข่ายประกันสังคมสถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566