1

สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ ปิ่นเกล้าร่วมปฏิบัติธรรม นำองค์กรมีสุข ” ปี 3

สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรม “ ปิ่นเกล้าร่วมปฏิบัติธรรม นำองค์กรมีสุข ” ปี 3 โดยนำบุคลากรของ รพ.ฯ ไปร่วมปฎิบัติธรรม ฝึกการนั่งสมาธิและฝึกเดินจงกรม เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานได้อย่างเหมาะสม ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567