1

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น ( cardiac death )

พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น ( cardiac death ) โดยมี พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรีหญิง ภาวิกา ธรรมโน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รพ.ฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567