1

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ร่วมกับ กองเวชสารสนเทศ พร. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การปั้นสื่อสวยด้วย CANVA ”

นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การปั้นสื่อสวยด้วย CANVA ” เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Canva สามารถสร้างและออกแบบงานสื่อประเภทต่างๆ ได้ จัดโดย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ร่วมกับ กองเวชสารสนเทศ พร. ณ ห้องประชุม พร.3 ชั้น 3 อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567