1

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดงานกิจกรรม “ สานสัมพันธ์ อาจารย์ - นิสิตแพทย์ ” ประจำปีการศึกษา 2566

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “ สานสัมพันธ์ อาจารย์ - นิสิตแพทย์ ” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์แพทย์และนิสิตแพทย์ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเรียนแพทย์ในชั้นคลินิก รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตแพทย์รุ่นพี่กับรุ่นน้อง โดยมี พลเรือตรีหญิง ภาวิกา ธรรมโน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รพ.ฯ พร้อมด้วยคณะอาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ปิ่นเกล้า-บูรพา ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567