1

คณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กรของ รพ.ฯ จัดการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้ทำงานอย่างมืออาชีพ

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้ทำงานอย่างมืออาชีพ หัวข้อ “ รู้เรื่องสิทธิ...พิชิตปัญหา ” เพื่อให้บุคลากรของ รพ.ฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิการรักษา 2 สิทธิหลักอย่างเป็นปัจจุบัน และลดความขัดแย้งในในระบบงานบริการสุขภาพ รวมถึงการพิทักษ์สิทธิให้แก่ผู้รับบริการ จัดโดย คณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กรของ รพ.ฯ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567