1

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการ “ Clean and Run ”

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงานให้กับบุคลากร ภายใต้โครงการ “ Clean and Run ” โดยการรณรงค์เชิญชวนให้บุคลากรของ รพ.ฯ และประชาชนที่มาออกกำลังกายภายในพื้นที่กรมแพทย์ทหารเรือ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม ณ สนามฟุตบอล กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567