1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย ( TCWN )

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย ( TCWN ) ในการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น ( cardiac death ) " กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567