1

ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพยาธิวิทยา ชั้น 4 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567