1

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มอบประกาศนียบัตรและรางวัล

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีกำลังพลในหน่วยงานเข้าร่วมรับการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปี งป.2567 ครั้งที่ 1 ครบ 4 สถานี มากที่สุด และกำลังพลชาย-หญิง ที่มีคะแนนการทดสอบครบ 4 สถานีดีที่สุด ซึ่งมีดังนี้
1. รางวัลประเภทกำลังพลในหน่วยงาน เข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี จำนวนกำลังพล 1-25 นาย ได้แก่ หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม
2. รางวัลประเภทกำลังพลในหน่วยงาน เข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี จำนวนกำลังพล 25-49 นาย ได้แก่ แผนกงานวิสัญญีพยาบาล
3. รางวัลประเภทกำลังพลในหน่วยงาน เข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี จำนวนกำลังพล 50 นายขึ้นไป ได้แก่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
4. รางวัลประเภทกำลังพลเพศหญิงที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี และมีการเข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี ดีที่สุด ได้แก่ เรือโทหญิง พรกมล พลายงาม
5. รางวัลประเภทกำลังพลเพศชายที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี และมีการเข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี ดีที่สุด ได้แก่ จ่าโท ศตวรรษ จารุทัศน์
6. รางวัลประเภทกำลังพลเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และมีการเข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี ดีที่สุด ได้แก่ นาวาตรีหญิง ภัทรลภา ทองสุขสว่าง
7. รางวัลประเภทกำลังพลเพศชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และมีการเข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี ดีที่สุด ได้แก่ นาวาเอก เชาวฤทธิ์ ขำโสภา
ณ ห้องรับรองสำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567