1

รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล รับแถวตรวจบัญชีพล

นาวาเอกหญิง เฉลิมศรี สองห้อง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล รับแถวตรวจบัญชีพล พร้อมทั้งให้โอวาท โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด รพ.ฯ เข้าร่วมแถว พร้อมรับการตรวจเครื่องแต่งกาย และฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567