1

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร

พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และผู้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567