1

ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการแก่พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ ประจำปี 2567

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการแก่พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบายการดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาลและโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รวมถึงสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมี นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์ รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดฯ และนาวาเอกหญิง เฉลิมศรี สองห้อง รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมพลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567