1

สน.สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ร่วมกับ สหวิชาชีพ จัดกิจกรรม

สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ สหวิชาชีพ จัดกิจกรรม “ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ห่วงใยสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว ” โดยมี นาวาเอก สิงหชัย ประไพสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งได้มีกิจกรรมการให้คำแนะนำการออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567