1

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝ่ายบริการสุขภาพ รับแถวตรวจบัญชีพล

นาวาเอก จตุรงค์ ตันติมงคลสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ รับแถวตรวจบัญชีพล พร้อมทั้งให้โอวาท โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด รพ.ฯ เข้าร่วมแถว พร้อมรับการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567