1

คุณจักรพันธ์ - คุณลักษมี จันทรเตมีย์ มอบเงินบริจาค

คุณจักรพันธ์ - คุณลักษมี จันทรเตมีย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567