1

ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดการอบรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะงานบริหารแก่ผู้บริหารระดับต้นของฝ่ายการพยาบาล

นาวาเอกหญิง เฉลิมศรี สองห้อง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะงานบริหารแก่ผู้บริหารระดับต้นของฝ่ายการพยาบาล ในเรื่อง “ การเสริมสร้างสมรรถนะพยาบาลสู่การเป็น Smart NSO ” โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกหญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567