1

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดการอบรมเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

นาวาเอกหญิง นวภรณ์ ผลากรกุล หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่อง “ การจัดการสารเคมีในโรงพยาบาล ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 13 อาคารผู้ป่วยใน 14 ชั้น รพ.ฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567