1

ประชาสัมพันธ์ผู้มารับมาบริการ รพ.ฯ

ประชาสัมพันธ์ผู้มารับมาบริการ รพ.ฯ

เนื่องด้วย COVID-19 ถูกประกาศให้เป็น " โรคติดต่ออันตราย " รพ.ฯ จึงมีมาตรการเฝ้าระวังโดยการกำหนดประตูเข้า - ออก และมีจุดคัดกรองผู้มารับบริการ รพ.ฯ ทุกท่านทั้งผู้ป่วย และญาติ ก่อนเข้าภายในอาคารทุกครั้ง