1

ระบบการตรวจสุขภาพประจำปีของกำลังพลกองทัพเรือ (โดยไม่สำรองจ่าย)

ระบบการตรวจสุขภาพประจำปีของกำลังพลกองทัพเรือ (โดยไม่สำรองจ่าย)

เอกสาร Download 

หนังสือรับรองเพื่อการตรวจสุขภาพประจำปี

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

Flow chart ระบบการตรวจสุขภาพประจำปีของกำลังพลกองทัพเรือ (โดยไม่สำรองจ่าย)