1

แจ้งเปลี่ยนแปลงประตูทางเข้าออกของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ประตูที่ 1 ติดกับธนาคารทหารไทย เวลา 05.00 น. - 20.00 น. ของทุกวัน เป็นประตูสำหรับ เข้า รพ.เท่านั้น ปิดหลังจาก 20.00 น. และเปิดในเวลา 05.00 น. ของทุกวัน ประตูที่ 2 ทางเข้าตรงซอยตากสิน 22 เวลา 05.00 น. - 20.00 น. ของทุกวัน เป็นประตูสำหรับ ทางออก รพ.เท่านั้น ปิดหลังจาก 20.00 น. - ก่อนเวลา 05.00 น. ใช้เป็นทางเข้าและออกของ รพ.