1

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำราจชั้นนายพล ประจำปี 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำราจชั้นนายพล ประจำปี 2560