1

ประกาศโรงพยาบาล กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่องกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน