Email: webmaster@spph.go.th Hotline: 02-475-2995
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
โรงพยาบาลตติยภูมิชั้นสูงที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 14 Nov 2019

โครงการพัฒนาความรู้สู่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพพร้อมรองรับ Advanced HA " รู้ซึ้ง เข้าใจ ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 "

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้สู่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพพร้อมรองรับ Advanced HA " รู้ซึ้ง เข้าใจ ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 " โดยมี พ.ต.ท.กฤติชาติ กำจรปรีชา ผู้เยี่ยมสำรวจของ สรพ./ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย จัดโดย ศูนย์คุณภาพ รพ.ฯ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 13 Nov 2019

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ จัดกิจกรรม " พาลูกน้อยปิ่นเกล้าคืนสู่เหย้า "

น.อ.สมชาย จันทโรธร รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม " พาลูกน้อยปิ่นเกล้าคืนสู่เหย้า " ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ รพ.ฯ ปี 2563 จัดโดย กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ ณ ห้องประชุมสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 2 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย.62"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 13 Nov 2019

ศูนย์หัวใจ รพ.ฯ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2562 " THE UPCOMING STEPS FOR HEART SMART LIVING "

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ศูนย์หัวใจ รพ.ฯ : Somdech Phra Pinklao Heart Center Conference ( SHCC 2019 ) " THE UPCOMING STEPS FOR HEART SMART LIVING " จัดโดย ศูนย์หัวใจ รพ.ฯ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ย.62"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 11 Nov 2019

จก.พร. รับฟังบรรบาบสรุปและปัญหาข้อขัดข้องของ รพ.ฯ

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปแผนยุทธศาสตร์ของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ พร. และการดำเนินงานตามนโยบาย จก.พร. พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยงาน โดยมี พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.ฯ และคณะ ร่วมรับการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ 3 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62"

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบระบบ แบนเนอร์ส่วนล่าง
ทดสอบระบบ แบนเนอร์ส่วนล่าง1
ทดสอบระบบ แบนเนอร์ส่วนล่าง2
ตอบคำถามนายก
สำนักระบาดวิทยา
สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ