O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 
ประกาศเมื่อ รายละเอียด
02 Nov 2022
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ครั้งที่ 2 ปีงป.2565
  Download
08 Apr 2022
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ครั้งที่ 1 ปีงป.2565
  Download
30 Jan 2022
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของห้องตรวจสุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
25 Jan 2022
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ประจำปี 2564
  Download
12 Oct 2021
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (การกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้รับบริการ)
  Download
12 Oct 2021
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (แยกประเภท)
  Download
12 Oct 2021
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (ภาพรวม)
  Download
12 Oct 2021
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ครั้งที่ 1 ปี 2564
  Download
12 Oct 2021
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ครั้งที่ 2 ปี 2563
  Download
12 Oct 2021
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ครั้งที่ 1 ปี 2563
  Download
BACK   1   NEXT