O24-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
ประกาศเมื่อ รายละเอียด
07 Apr 2023
1.โครงการศึกษานอก ทร.
07 Apr 2023
2.โครงการศึกษา ณ ต่างประเทศ งป.66
  Download
10 Apr 2023
3.แผนศึกษาอบรมของบุคลากร รพ ฯ
  Download
10 Apr 2023
4. แนวปฏิบัติในการจัดการอบรม ประชุม สัมมนา ภายใน รพ.ฯ
  Download
10 Apr 2023
5. แนวปฏิบัติในการส่งบุคลากรศึกษาอบรม นอก ทร.
  Download
10 Apr 2023
6. แนวทางปฏิบัติในการส่งบุคลากรอบรมนอก รพ.ฯ ไม่กิน 4สัปดาห์
  Download
10 Apr 2023
7. การส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรทางทหาร
  Download
10 Apr 2023
8. ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดประชุมวิชาการ/โครงการและกิจกรรมต่างๆ
  Download
10 Apr 2023
9. ขออนุมัติกำหนดแนวนโยบายการรายงานผลและการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร ภายหลังเข้ารับการศึกษาอบรมของ รพ.ฯ
  Download
BACK   1   NEXT