ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2566

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
14 Dec 2022
ประกาศการจัดซื้อยา Vislube Eye Drop 0.45 ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
11 Nov 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยาโมเลกุล (Coronavirus 2019-n CoV)
  Download
11 Nov 2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Monopoly จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
11 Nov 2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Atorvastatin calcium Tablet 40 mg โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
08 Nov 2022
ประกาศจัดวื้อจัดจ้างวิะีเฉพาะเจาะจง เดือน ก.ย.๖๕
  Download
08 Nov 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวิะีเฉพาะเจาะจง เดือน ต.ค.๖๕
12 Oct 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจฯ Azurion ตั้งแต่ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66
12 Oct 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจฯ ALLURA ตั้งแต่ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66
11 Oct 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาระบบ HIS EMR Soft ตั้งแต่ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66
26 Sep 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์ฯ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
26 Sep 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือแพทย์ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
02 Sep 2022
จ้างบำรุงรักษาระบบHIS EMR Soft ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 วงเงิน 1,965,200 บาท
02 Sep 2022
จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS&RIS) ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
02 Sep 2022
ต่อสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตัดกระจกตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฯ รุ่น VisuMax ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 วงเงิน 2,000,000 บาท
02 Sep 2022
ต่อสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รุ่น Allura Xper FD10 ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 วงเงิน 1,000,000 บาท
02 Sep 2022
จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รุ่น Azurion 7C12 ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 1,819,000 บาท
02 Sep 2022
ต่อสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฝ่ายสนับสนุน ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ วงเงิน ๒,๗๗๙,๐๐๐ บาท
02 Sep 2022
ต่อสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร100ปีฯ, อาคารเฉลมพระเกียรติฯ และอาคารเทียมเชิดบุญเมือง ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ วงเงิน ๘,๒๑๕,๒๐๐ บาท
02 Sep 2022
ต่อสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
22 Aug 2022
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ วงเงิน ๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท เสนอราคา ๖ ก.ย.๖๕ ทางระบบe-GP
BACK   12345   NEXT