ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2566

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
16 Aug 2022
ประกาศแผนงานจ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารฯและงานจ้างทำความสะอาดศูนย์สุขภาพคลองมอญ ๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖
16 Aug 2022
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์สุขภาพ คลองมอญ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ วงเงิน ๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท เสนอราคาทางระบบ e-GP ๒๓ ส.ค.๖๕
16 Aug 2022
จ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ วงเงิน ๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท วิจารณ์ร่างขอบเขตงาน ๓ วัน ๑๖-๑๘ ส.ค.๖๕
BACK   012345   NEXT