ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2565

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
08 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ตั้งแต่ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
  Download
10 Aug 2021
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕
10 Aug 2021
จ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕
10 Aug 2021
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฝ่ายสนับสนุน ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕
10 Aug 2021
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร100ปีฯ, อาคารเฉลมพระเกียรติฯ และอาคารเทียมเชิดบุญเมือง ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕
10 Aug 2021
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕