ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2562

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
10 Nov 2021
จ้างติดตั้งห้องน้ำ-ส้วม ชั้น๔ อาคารผู้ป่วยนอก ประกาศ 13-20 พ.ย.61 เสนอราคา 21 พ.ย.61 โหลดรายละเอียดทาง www.gprocurement.go.th
  Download
10 Nov 2021
ร่างขอบเขตจ้างติดตั้งระบบ IOT ในห้องความดันลบและระบบ Teleconference หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรเวชกรรม วงเงิน 1,000,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ง)
10 Nov 2021
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
  Download
11 Oct 2021
ต่อสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบHIS ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๖๑ - ๓๐ พ.ย.๖๒
  Download
11 Oct 2021
จัดซื้อน้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ (น้ำยาตรวจนับเซลล์เม้ดเลือดแบบสมบูรณ์) จำนวน ๑๔ รายการ
  Download
11 Oct 2021
จัดซื้อน้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด) จำนวน ๑๓ รายการ
  Download
11 Oct 2021
จัดซื้อเวชภัณฑ์ (หลอดเลือด บรรจุเลือดตรวจวิเคราะห์ ) จำนวน ๑๓ รายการ
  Download
11 Oct 2021
แผนการจัดซื้อน้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์1/2562 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 2,000,000 บาท
  Download
11 Oct 2021
จัดซื้อน้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒
  Download
11 Oct 2021
ยกเลิกจ้างติดตั้งห้องน้ำ-ส้วม ชั้น๔ อาคารผู้ป่วยนอกโดยวิธี e-bidding
  Download
09 Nov 2019
ขอยกเลิกรายการการจัดซื้อยา Amoxicillin Trihydrate 875+Potassium clavulanate 125 mgTab.
  Download
09 Sep 2019
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ชนิดตั้งโต๊ะ
  Download
09 Sep 2019
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่อง ECG+NBP+O2Sat
  Download
16 Aug 2019
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ
  Download
16 Aug 2019
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและติดตามการทำงานของหัวใจ
  Download
06 Aug 2019
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกเดินกึ่งหุ่นยนต์
  Download
06 Aug 2019
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจระหว่างการฟื้นฟูสภาพพร้อมระบบส่งสัญญาณทางไกล
  Download
06 Aug 2019
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  Download
BACK   123456   NEXT