ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2562

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
25 Jul 2024
งานก่อสร้างอาคารทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารภายใน รพ.ฯ (e-bidding)เลขที่ 51/2562 (2)เสนอราคา 8 ก.พ.62 โหลดเอกสารและเสนอราคาทาง www.gprocurement.go.th
  Download
25 Jul 2024
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค อาคาร100ปีฯและอาคารอื่นๆ โหลดเอกสารทาง www.gprocurement.go.th 28 ก.พ.-13 มี.ค.62 เสนอราคา 14 มี.ค.62
25 Jul 2024
ประกาศจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)76/2562 วงเงิน 5,500,000 บาท เปิดวิจารณ์ร่าง 3 วันทำการ (23-25 เม.ย.62)
25 Jul 2024
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เก็บเวชระเบียน ชั้น4 อาคารผู้ป่วยนอก วงเงิน 1,756,600 บาท ประกาศ 23 เม.ย.- 1 พ.ค.62 เสนอราคา 2 พ.ค.62 ทางwww.gprocurement.go.th
25 Jul 2024
จ้างปรับปรุงอาคารตึกอำนวยการ ศูนย์สุขภาพ คลองมอญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคา 20 มิ.ย.62 โหลดเอกสารเสนอราคาทาง www.gprocurement.go.th
25 Jul 2024
ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตงานจ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ๑๔-๑๖ ส.ค.๖๒
25 Jul 2024
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อยา Atorvastatin 40 mg.โดยวิธีคัดเลือก 56(1) (ข).งป.2562 (กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.)
  Download
25 Jul 2024
ประกาศจ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ตั้งแต่ 1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ประกาศ 19 ส.ค.62 เสนอราคา 3 ก.ย.62 ทาง e-Gp
  Download
25 Jul 2024
ประกาศจัดซื้อเครืองวัดสัญญาณ BP+EKG+O2Sat จำนวน ๒ เครื่อง
  Download
25 Jul 2024
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63 วงเงิน 5,000,000 บาท ประกาศ 22 - 30 ก.ย.62 เสนอราคา 2 ก.ย.62 ทางระบบ e-GP
01 Jan 1970
งานก่อสร้างอาคารทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารภายใน รพ.ฯ (e-bidding)เลขที่ 51/2562 เสนอราคา 8 ก.พ.62 โหลดเอกสารและเสนอราคาทาง www.gprocurement.go.th
  Download
01 Jan 1970
จ้างก่อสร้างอาคารทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารภายใน รพ.ฯ (1) รับฟังวิจารณ์ 16-18 ม.ค.62 ทางอีเมล์ wanchai73@gmail.com ดูรายละเอียดทาง www.gprocurement.go.th
BACK   123456   NEXT