อายุรกรรม โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

แผนก / สาขา : อายุรกรรม โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
เฉพาะผู้ป่วยนัด หรือ ปรึกษาระหว่างแผนกเท่านั้น
สถานที่ตรวจ : อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1
ห้องตรวจ : ห้องตรวจต่อมไร้ท่อและรูมาติสซั่ม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752938, 52919

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.ท.หญิง สุภัสสา เลิศล้ำ - - - -
น.อ. ศักดิ์ชัย ปาละวัฒน์ - - -