ศัลยกรรมกระดูก

แผนก / สาขา : ศัลยกรรมกระดูก
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 1
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูก
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752738, 024752819

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ. ก๊อฟ ตันติศรีเจริญกุล - - -
น.อ. รุ่งโรจน์ ธนบดีธาดา - - -
ร.ท. พงศ์ปณต ศรศักรินทร์ - - -
ร.ท. จักริน ฝันฝากจิต - - -
น.อ. กิติพจน์ งามละเมียด - - -
น.อ. จักรพล จันทร์ประสิทธิ์ - - -
น.อ. กุลวิทย์ จันทรศิริรัตน์ - - -
น.ต.ศุภะโชค วัฒนกิจไกรเลิศ - - -
น.ต. ชลทิต เรืองแสงทอง - - -

นอกเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ร.ท. จักริน ฝันฝากจิต - - - - - -
น.อ. จักรพล จันทร์ประสิทธิ์ - - - - - -
น.ต. ชลทิต เรืองแสงทอง - - - -
น.อ. วัชรินทร์ พานิชเจริญ - - - - - -
น.ท. จตุภูมิ ชั้นสมบูรณ์ - - - - - -
น.อ. ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล - - - -