ตจวิทยา

แผนก / สาขา : ตจวิทยา
สถานที่ตรวจ : อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคผิวหนังและกามโรค
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752888

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.หญิง ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล - -
น.อ.หญิง ชนกนาถ วัชรากร - - - -
น.ท.หญิง รสิตา อัศดามงคล - - - -