คลินิกโรคทั่วไป

แผนก / สาขา : คลินิกโรคทั่วไป
สถานที่ตรวจ : ศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (คลองมอญ)
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคทั่วไป
เบอร์ติดต่อสอบถาม :

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พล.ร.อ. วีระจิตต์ ชูจินดา
น.อ. เฉลิมพล นิยมรัฐ - - -
น.อ.หญิง อวรรษนันต์ ฐานะวุฑฒ์ - - - -
น.อ.หญิง ธัชดา เตกะจรินทร์ -
นพ. โกศล บางสมบูรณ์ - - -
นพ. นวรัตน์ เลาไพศาลวนิชศิริ - - - -
พญ. ธนัชพร ธัมวิสุทธิวรากร
นพ.ตระลาการ พรหมมนตรี - - - -