เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง

แผนก / สาขา : เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 1
ห้องตรวจ : คลินิกศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง
เบอร์ติดต่อสอบถาม :

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พญ. หรรษา เปรมมณีสกุล - -
น.อ. พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล - - - -
น.อ. อติพงษ์ สุจิรัตน์ - -
น.อ. ฉัตรชัย ปิตุรงคพิทักษ์ - -
น.ท.หญิง แป้งร่ำ ยงเจริญ - -
น.อ.เสฏศิริ แสงสุวรรณ - - - -
น.อ. ชญาศักดิ์ พิศวง - - - -
น.อ. พิพัฒน์ พูลทรัพย์ - - - -
ร.อ. พิชญพงษ์ ยรรยงสถิต - - - -
น.อ.หญิง พรพิมล รัตนาวิวัฒน์พงศ์ - - - -