กระจกตา

แผนก / สาขา : กระจกตา
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคจักษุกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752514, 024752642

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.หญิง จุไรรัตน์ วัจนะมงคล - - - -
น.อ.หญิง นันทวรรณ ธรรมวรากุล - - -
น.ท.หญิง รวิพรรณ พันธุ์พฤกษ์ - - -
พญ. ณัฐธิดา นิ่มวรพันธุ์ - -

นอกเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
น.อ.หญิง จุไรรัตน์ วัจนะมงคล - - - - - -
น.ท.หญิง รวิพรรณ พันธุ์พฤกษ์ - - - - - -