ห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

แผนก / สาขา : ห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 1
ห้องตรวจ : ห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752571

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.ท.หญิง อภิพร กาญจนกุญชร - - - -
ร.อ.หญิง อารยา จารุวัสตร์ - - - -